horizontal logo

1. השטח הפתוח

52 עמדות עבודה לשימוש חופשי עד השעה 22:00.

8 עמדות (502-509) בעלות סורק - 3 מתוכן מסוג מזין דפים והשאר רגילות.

כמו כן ישנן 8 עמדות עמידה המיועדות לשימוש קצר.

2. כיתות

4 כיתות עם סך של 99 עמדות עבודה לשימוש חופשי בזמן שלא מתקיים בהן שיעורים.

3. קומה תחתונה

36 עמדות עבודה לשימוש חופשי עם עדיפות לסטודנטים הזקוקים לעזרה בתכנות.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?