horizontal logo

  1. עמדות המחשבים הינם לשימוש אקדמי בלבד - סטודנט העושה שימוש במחשבי החווה למטרות לא אקדמיות יצטרך לפנות את העמדה במידה והתבקש לעשות כך על ידי אחד מאנשי צוות החווה.
  2. שימוש בכרטיס סטודנט או בסיסמא של סטודנט אחר אסור בהחלט.
  3. הכנסת מאכלים ומשקאות לשטח החווה אסור בהחלט.
  4. סטודנטים חייבים לציית להוראות צוות הביטחון ולעקוב אחר הוראות צוות התמיכה.
  5. נא לשמור על ניקיון חוות המחשבים.
  6. יש להיזהר לא לפגוע בציוד חוות המחשבים.
  7. העישון בשטח החווה אסור בהחלט.
  8. שימוש בטלפונים סלולרים בכיתות שקט אסור בהחלט.
  9. כמו כן, שימוש במחשבים וציוד אחר בחווה כפוף לכללי שימוש במשאבי תקשוב באוניברסיטה: http://ca.huji.ac.il/policyh.shtml

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?