horizontal logo

1. תפעול מקרנים בכיתות מולטימדיה בבניינים שפרינצק ולוי (מערכת Pixie)

 1. הפעלת המערכת - במצב עבודה רגיל המחשב יהיה תמיד דלוק והמסך חשוך במצב המתנה. על מנת להתחיל, יש להזיז את העכבר. במידה והמערכת לא מגיבה יש לוודא שהמחשב הקבוע דולק. בסמוך ללוח נמצא פאנל השליטה:
  הוראות הפעלה של מערכת פיקסי
 2. הפעלת המקרן – הפעלה וכיבוי של המקרן בכיתה מתבצעת באמצעות הכפתורים המיועדים. יש להמתין עד שתופיע תמונה יציבה על המסך.
 3. בחירת מקור התצוגה – עליך לבחור בין עבודה על המחשב הקבוע, מחשב נייד או די.וי.די בהקלדה על לחצני בחירת מקור התצוגה.
  • אם בחרת לעבוד במחשב הקבוע באפשרותך להשתמש בזיכרון נייד (disk on key), עליך לחבר אותו ישירות בפאנל החיבורים הנמצא ליד מסך המחשב בכניסה המסומנת USB.
  • אם בחרת לעבוד במחשב נייד יש לוודא שהמקרן עבר לתמונת מחשב נייד לאחר לחיצה על מקש הVIDEO. ייתכן ויהיה עליך להקליד במחשב הנייד הפרטי שלך על המקשים המיועדים להעברת התצוגה למקרן. המחשב הנייד מתחבר אל הכבל היוצא מתוך הפאנל הקדמי.
 4. כיבוי המקרן – בסיום ההקרנה יש לוודא שהמחשב הקבוע דולק iלכבות את המקרן באמצעות הכפתורים המיועדים בפאנל השליטה.

2.  תפעול מקרנים באולמות מולטימדיה בשאר הבניינים (מערכת Tecom)

סכימה של עמדת מרצה האולמות

 1. הפעלת המערכ תו - במצב עבודה רגיל המחשב יהיה תמיד דלוק. לחיצה על מפסק ההפעלה הראשי בעמדה הממוקם בחלקו האמצעי של הפאנל הקדמי (ראה איור) מפעילה אוטומטית את כל המערכות.
  גם בשימוש עם מיקרופון דש , יש ללחוץ על מפסק ההפעלה הראשי. אין כל צורך בהדלקת המחשב. במידה ו המערכת לא מגיבה, יש לוודא שהמחשב הקבוע דולק.
 2. הפעלת המקרן מתבצעת באמצעות "לחצני מקרן".
 3. בחירת מקור התצוגה – עליך לבחור בין עבודה על המחשב הקבוע, מחשב נייד או וידאו באמצעות "לחצני בחירת מקור התצוגה".
  • אם בחרת לעבוד במחשב הקבוע באפשרותך להשתמש בזיכרון נייד (disk on key) או בכונן DVD במחשב הקבוע. כמו כן העמדה מחוברת לרשת אינטרנט.
  • אם בחרת לעבוד במחשב נייד פרטי שלך, עליך להקליד במחשב הנייד על המקשים המיועדים להעברת התצוגה למקרן. המחשב הנייד מתחבר אל הכבל היוצא מתוך הפנל הקדמי.
  • אם בחרת מקור תצוגה וידאו הכנס קלטת למכשיר הוידיאו, שליטה מלאה על פעולת הוידיאו מתבצעת בעזרת "לחצני הוידיאו".

סכימה של עמדת מרצה האולמותה


במקרה של תקלה או צורך בתמיכה טכנית , נא לפנות לחוות המחשבים בטלפון: 02-6584010.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?