horizontal logo

1) בחלון האפליקציות ללחוץ על האיקון 'Arabic Keyboard'

 

2) בחלון שנפתח יש ללחוץ על 'add_arabic_keyboard'

3) כדי לעבור בין השפות יש ללחוץ על SHIFT+ALT

 

במחשבים הבאים מותקנות מקלדות ערבית

מפת מקלדות ערבית

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?