horizontal logo

כל הסטודנטים באוניברסיטה זכאים לקבל עותק מורשה של MATLAB מהרשות למחשוב ללא תשלום.

סטודנטים המעוניינים יכולים להתקשר למספר הבא: 02-5883450.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?